menusearch
bonyad-mahya.ir

کمک به مناطق مرز نشین

کمک به مناطق مرز نشین
کمک به مناطق مرز نشینکمک به مناطق مرز نشین - کمک به مناطق مرز نشین موسسه خیریه مهی - کمک به مناطق مرز نشین هم - ن می تواند کمک و یارای بزرگی ب رشد و - اهدای کفش به دانش آموزان ، شادی را ب - ود ، اقدام به اهدای کفش در بین دانش آ - می توانید به روش های نقدی و غیر نقدی - می باشد . مناطق مرزنشن این استان دار - انش آموزان مناطق مرزی و محروم استان س
، بنیاد نیکوکاری مهیا ، کمک به مناطق مرز نشین ، خیریه مهیا ،
232 بازدید، دوشنبه هفتم بهمن ۹۸
خدمات موسسه مهیا - کمک به مناطق مرز نشین و محرومخدمات موسسه مهیا - کمک به مناطق مرز نشین و محروم - کمک به مناطق مرز نشین و محروم دست در - ، پوشاک ، کمک لوازم آموزشی و تفریحی - ست هم دهیم به مهر ایران خویش کنیم - کمک به دانش آموزان مناطق محروم - حصیلی جدید به مناطق محروم و حاشیه مرز - ست هم دهیم به مهر ، ایران خویش کنیم آ - های ارزاق به خانواده هایشان با همیار - انش آموزان مناطق محروم بنیاد نیکوک - لی جدید به مناطق محروم و حاشیه مرزی ک
، کمک به دانش آموزان مناطق محروم ، بنیاد نیکوکاری مهیا ، کمک به مناطق مرز نشین ، موسسه خیریه مهیا ،
298 بازدید، چهارشنبه شانزدهم بهمن ۹۸